Icon
 • 07/06/2022 

Gemeenteraad dinsdag 7 juni 2022

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 7 juni zette NPE terug de nodige druk op de meerderheid opdat ze punten die van belang zijn voor onze inwoners ter harte zou nemen.

 • Na de voorstelling van de jaarrekening, die nog maar eens bewees dat we een financieel gezonde gemeente zijn, vroeg NPE fractieleider Christophe Vancoillie om meer daadkracht en meer visie!
  Zowel meerderheid als oppositie zijn er zich van bewust dat de vele prijsstijgingen van materialen en grondstoffen hun invloed zullen hebben op onze budgetten de komende jaren. Iets om van nabij op te volgen dus.
 • Het hemelwaterplan werd zowel door meerderheid als oppositie goedgekeurd. Wel was raadslid Renzo Callant terecht kritisch op de werken aan de nieuwe verkaveling Plaatsmolenweg waar volgens NPE geen rekening wordt gehouden met de richtlijnen in het hemelwaterplan.
 • Verkeersveiligheid blijft een prioritair punt voor NPE. Ook hier stelde raadslid Renzo Callant enkel terechte vragen en roept het college van schepenen en burgemeester op om de voorstellen vanuit NPE op dat vlak niet per definitie als slecht te beschouwen.
 • NPE Fractieleider Christophe Vancoillie drong voor de zoveelste maal aan om bij werken aan bestaande of nieuwe ontspanning- en groene sites voldoende rekening te houden met de toegankelijkheid voor iedereen!
 • Tot slot vroeg raadslid Andres Vandewalle zich af of de aanwezigheid van beweging.net wel opportuun was tijdens de korte keten markt enkele weken geleden. We moeten er ons ten allen tijde voor behoeden om verenigingen en evenementen in onze gemeente niet te politiseren.
De beschrijving van onze variapunten van juni kan je terugvinden via deze link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 07/06/2022

Artikel HLN: Nieuw hemelwaterplan moet Pittem beschermen tegen toekomstige wateroverlast

Artikel Nieuwsblad: Pittem heeft hemelwaterplan: “Ook de vernieuwing van de markt voldoet aan het plan”

Artikel KW: Pittemse gemeenteraad geeft groen licht aan hemelwater- en droogteplan

Artikel HLN: Oppositie neemt aanwezigheid Beweging.net op Korteketenmarkt op de korrel


 • 03/05/2022 

Gemeenteraad maandag 3 mei 2022

Opnieuw slaagde NPE erin om inhoud te geven aan de maandelijkse gemeenteraad.
Dit met variapunten die van belang zijn voor onze gemeente en inwoners:

 • Raadslid Renzo Callant vroeg een uitgebreide stand van zaken omtrent de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in onze gemeente. Ons lokaal OCMW levert fantastisch werk om het extra werk die dit met zich meebrengt op te vangen.
 • Daarnaast werd ook nog eens geïnformeerd naar de aangekondigde bestemmingswijziging van de Oude Pastorie naar een dagopvangcentrum.
 • Raadslid Kaat De Waele stelde zich vragen bij de trage vooruitgang van de voor de verkiezingen aangekondigde ambitieuze plannen omtrent de site van de kleiputten in Egem. Het lijkt er soms op dat we in dit belangrijk dossier, als oppositie beter op de hoogte zijn dan het gemeentebestuur.
 • Ook het inplannen van een nieuw bufferbekken werd opnieuw op tafel gegooid. Raadslid Bart Verhelle drong nog maar eens aan tot initiatief vanuit het gemeentebestuur om vooruitgang te boeken bij de aankoop van de nodige gronden. Een extra bufferbekken is immers van groot belang voor onze landbouwers!
 • Niet voor de eerste keer vroeg raadslid Andres Vandewalle om meer daadkracht bij de aanpak van het zinloos en verwerpelijk vandalisme aan onze jeugdlokalen en sportsite. Al jarenlang sleept dit aan. Daders kunnen ongestraft en vooral met weinig risico om gepakt te worden hun gang gaan. Hoe lang moet het duren om camera's te plaatsen?
 • NPE Fractieleider Christophe Vancoillie eiste spijkharde garanties van het college van burgemeester en schepenen dat zij zowel onze inwoners als "beide" fracties zouden betrekken en informeren. We willen niet voor voldongen feiten staan zoals in andere gemeenten en we vragen dan ook een doordachte en goed overwogen aanpak mocht die stap ooit gezet worden.
 • Tot slot verbaasde het onze fractieleider dat de gemeenteraad nog altijd in de Magneet plaatsvond. Dit terwijl de coronabarometer sedert begin maart op geel staat en de cijfers de goeie kant blijven uitgaan.
Een uitgebreide versie van onze variapunten kan je terugvinden via deze link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 02/05/2022

Artikel Nieuwsblad: Dagopvangcentrum Noah verhuist naar oude pastorie

Artikel HLN: Voorstelling eerste ontwerp nieuwe sporthal uitgesteld door prijsstijgingen

Artikel HLN: Sport-en jeugdsite blijft vandalen aantrekken: camera’s zijn op komst

Artikel KW: Bewakingscamera’s zorgen voor discussie op Pittemse gemeenteraad

Artikel Nieuwsblad: “Een paar jaar geleden was 57 procent nog tegen”: Oppositie peilt naar mening Pittemnaars over fusies

Artikel HLN: Pittemse oppositie lanceert grote fusie-enquête: “Willen weten hoe de inwoners hier tegenover staan”

Artikel KW: NieuwPittemEgem lanceert fusie-enquête


 • 04/04/2022 

Gemeenteraad maandag 4 april 2022

NPE staat voor een open en transparante gemeenteraad waarbij we problemen aankaarten en mogelijke oplossingen aanbieden bij thema’s die van belang zijn voor onze inwoners. Wij geven de gemeenteraad iedere maand opnieuw zijn inhoud en zijn belang die dergelijk openbaar bestuursorgaan ook verdient:

 • Als eerste variapunt vroeg fractieleider Christophe Vancoillie om de raad op te waarderen en niet enkel de wettelijk verplichte punten op de raad te brengen.
 • Raadslid Renzo Callant vroeg de status van de opwaardering van de groene zones waar hij vorig jaar voor geopperd had in de raad.
 • Raadslid Renzo Callant vroeg ook naar de grondprijzen van de verkaveling Plaatsmolenweg, omdat prijzen in Izegem voor gronden van de WVI redelijk duur waren.
 • Raadslid Andres Vandewalle vroeg naar de status van het Mobiliteitsplan en het Hemelwater- en Droogteplan. Hij vroeg ook naar de status van het project rond de sportsite.
 • Raadslid Bart Verhelle wou weten waarom het bestuur niet tot een akkoord kan komen met de eigenaars voor de aanleg van het bufferbekken op de Devebeek aan de Claerhoutdreef.
 • Fractieleider Christophe Vancoillie kwam terug op de gevaarlijke verkeerssituaties waar maar geen oplossing voor komt.
 • Als laatste punt vroeg Christophe een aanpassing aan het reglement voor de vergoeding voor mantelzorgdragers.
Een uitgebreide versie van onze variapunten kan je terugvinden via deze link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 04/04/2022

Artikel HLN: Bufferbekken komt er voorlopig niet: “We gaan onze eigen landbouwers niet in het zak zetten”

Artikel KW: Verkeersveiligheid en landbouwgronden beroeren Pittemse gemeenteraad


 • 07/03/2022 

Gemeenteraad maandag 7 maart 2022

Over de gemeenteraad die naast de goedkeuring van het verslag van de vorige gemeenteraad maar 3 agendapunten bevatte kunnen we eigenlijk kort en bondig zijn, eenparig goedgekeurd door alle gemeenteraadsleden. Gelukkig zijn we er als oppositiepartij om tijdens de variaronde punten naar voor te brengen die van belang zijn voor en die onze inwoners bezighouden:

 • Raadslid Renzo Callant vroeg naar info en duidelijk communicatie omtrent Zotte Maandag 2022, informeerde naar de regeling van de straatverlichting naar aanleiding van de recente inbraken en wees nog maar eens op de slechte staat en het teveel aan verkeer in de Vijfstraat.
 • Raadslid Andres Vandewalle wou een nieuwe update omtrent de sportsite en vroeg zich af of er wel voldoende gedaan wordt om vandalisme tegen te gaan. Maar vooral laakte hij het ontbreken van informatie of laattijdig informeren door de CD&V meerderheid tijdens gemeenteraden als het gaat over de meest omvangrijke investering van deze legislatuur, de vernieuwde sportsite inclusief nieuwe sporthal.
 • Raadslid Nathalie Delmotte vroeg zich af, niet voor de eerste keer, waarom het zolang moet duren eer er WIFI voorzien wordt in het Buurthuis in Egem. Ze maakt zich ook zorgen over de stijgende energieprijzen maar momenteel leidt dit "nog" niet tot exponentieel veel aanvragen tot steun in het Sociaal Huis. Ook was ze verbolgen over de toestand van het speelplein aan de sporthal in Pittem, alles behalve uitnodigend.
 • Fractieleider Christophe Vancoillie tenslotte vond het bizar dat er anno 2022 nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd (aan school) zonder laadpalen of zonder voorziene plaatsen voor mensen met een beperking. Wat mensen met een beperking betreft werd er uitdrukkelijk op gewezen dat onze gemeente geen pro-actief beleid voert! De meerderheid ziet het anders, wij zien duidelijk wel de tekortkomingen. Bizar...
 • Als laatste punt kwam er vanuit NPE de vraag om onze gemeentelijke zalen, bij uitzondering, ook open te stellen voor organisaties/verenigingen buiten onze gemeente. Natuurlijk, mits het behouden van absolute voorrang voor verenigingen uit eigen gemeente.
Een uitgebreide versie van onze variapunten kan je terugvinden via deze link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 07/03/2022

Artikel HLN: Pittem gaat voor volwaardige Zotte Maandag

Artikel HLN: Vijfstraat kreunt onder sluipverkeer door werken in Meulebeke: “Politie zal streng controleren”

Artikel KW: Nieuwe sporthal beroert opnieuw de Pittemse gemeenteraad

Artikel Nieuwsblad: Ook kantine KSV Pittem wordt gesloopt: “Er komt een nieuwe in nieuwe sporthal”


 • 07/02/2022 

Gemeenteraad maandag 7 februari 2022

Op de raad van februari brachten onze NPE raadsleden terug enkele variapunten naar voor:

 • Een nieuwe reglement klachtenbehandeling werd door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd. Positief omdat de klachten van onze inwoners nu sneller bij de juiste persoon zullen terechtkomen en op een goeie manier zullen worden opgevolgd. NPE raadslid Andres Vandewalle had dit punt reeds verschillende malen naar voor gebracht op de gemeenteraad.
 • De nieuwe politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen bevat heel wat positieve punten. NPE fractieleider Christophe Vancoillie blijft er echter op aandringen dat er meer gedaan moet worden om mensen te sensibiliseren niet illegaal te storten of simpelweg vuil weg te gooien langsheen onze wegen.
 • NPE raadslid Renzo Callant uitte zijn bezorgdheden over tal van zaken met betrekking tot de omgevingswerken aan de Plaatsmolenweg. Het college van burgermeester en schepenen deed alsof er niets aan de hand was en probeerde alles te minimaliseren. Ze kwamen echter met geen duidelijke en sluitende antwoorden. Als oppositie kunnen we niet dulden dat er in zo'n gevoelig dossier zo licht over mogelijke problemen wordt gegaan. Jammer!! We blijven dit op de voet volgen.
 • Op vraag van raadslid Renzo Callant werd er aangegeven dat er inderdaad werk zal gemaakt worden van het heraanleggen of vernieuwen van enkele trage wegen/verbindingspaden.
 • NPE raadslid Nathalie Delmotte informeerde naar de toekomstplannen na restauratie van de Plaatsmolen. De bevoegde schepen gaf aan dat ze wachten op subsidies van de hogere overheid vooraleer concrete plannen verder uit te werken.
 • Raadslid Andres Vandewalle drong er bij de meerderheid nog eens op aan de gemeenteraad ten gepaste tijde te informeren wat betreft de vooruitgang en plannen van de vernieuwde sportsite en nieuwe sporthal.
 • De voorbije maanden waren er heel wat problemen in de Egemstraat. Elektriciteitsuitval, buizen die verschoven zijn, water op de weg en rioleringsputten die niet werken naar behoren. NPE raadslid Rik Gelaude wilde weten hoe het juist zat. De antwoorden van de meerderheid maakten ons jammer genoeg niet veel wijzer...
Een uitgebreide versie van onze variapunten kan je terugvinden via deze link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 07/02/2022

Artikel HLN: Omgevingswerken Plaatsmolenweg bezig, buurt blijft bang voor nieuwe wateroverlast: “Alles kwam terug na beelden van Pepinster”


 • 13/12/2021 

Gemeenteraad maandag 13 december 2021

Volgende zaken kwamen aan bod op de gemeenteraad van maandag 13 december 2021:

 • NPE dankte afscheidnemend schepen Paul Lambrecht voor zijn jarenlange inzet ten dienste van onze inwoners.
 • NPE informeerde naar de (her)verdeling van de bevoegdheden onder het straks vernieuwde schepencollege. Transparantie en duidelijkheid is het minste wat we hieromtrent mogen verwachten.
 • Raadslid Renzo Callant stelde verschillende doelgerichte vragen omtrent de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan. Een goeie financiële gezondheid van onze gemeente is ook voor NPE heel belangrijk.
 • Er werd door Renzo ook gevraagd aan het college om eens na te denken over het toekennen van nominatieve subsidies. Er zijn een aantal organisaties in onze ogen die meer steun verdienen en kunnen gebruiken.
 • Maar één echt variapunt vanavond. Daarbij kwamen zowel fractieleider Christophe Vancoillie als raadslid Kaat De Waele nog eens terug op de aanleg van een parking in de Joris Wybostraat aan school in Pittem. Een maatregel die volgens NPE totaal onvoldoende is! Het lost zeker het parkeerprobleem niet op en heeft ook absoluut geen invloed op een zogezegde mentaliteitswijziging m.b.t. hoe kinderen naar school gaan en afgehaald worden.
Een uitgebreide versie van onze variapunten kan je terugvinden via deze link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 13/12/2021

Artikel HLN: Oppositie vreest dat nieuwe parking in Joris Wybostraat te klein uitvalt


 • 08/11/2021 

Gemeenteraad maandag 08 november 2021

Volgende zaken kwamen aan bod op de gemeenteraad van maandag 8 november 2021:

 • De heraanleg van de Schuiferskapellestraat en de Oostwijk resulteerde in een meerkost van net geen 50%, zo’n kleine 80.000 euro. Dit is alles behalve “goed bestuur”.
 • De samenwerkingsovereenkomst “Provinciale Huurgarantieverzekering” tussen de provincie West-Vlaanderen en ons lokaal bestuur is een heel positieve zaak. Het biedt bescherming aan verhuurder en meer mogelijkheden op de huurmarkt voor kwetsbare groepen.
 • De samenwerkingsovereenkomst tussen Ferm kinderopvang en de gemeente Pittem die onze scholen moet bijstaan voor wat betreft naschoolse opvang is een positieve zaak!
  Enige opmerking. Frappant hoe de CD&V meerderheid nu het geweer van schouder heeft veranderd. Waar NPE begin vorig jaar nog een veeg (en flink wat verwijten) uit de pan kreeg omdat ze pleitte voor hulp vanuit de gemeente voor naschoolse opvang, blijken zij nu plots wel het licht te hebben gezien. Of misschien niet zo frappant als je weet dat decreet BOA (buitenschoolse opvang en activiteiten) lokale besturen vanaf 1-1-2021 verplicht de verantwoordelijkheid hiervoor bij de lokale besturen legt.
 • NPE raadslid Renzo Callant informeerde naar het standpunt van onze gemeente omtrent het Ventilus hoogspanningsproject dat noodzakelijk is om de op zee geproduceerde stroom aan land te brengen en te verdelen.
 • Ook hier was het NPE raadslid Renzo Callant die informeerde naar mogelijke vervuiling bij de kleiput in Egem. Daarbij wordt vanuit NPE aangedrongen op een grondwateronderzoek. Beter “safe than sorry”.
 • NPE raadslid Nathalie Delmotte deed een voorstel om ook in Egem een hondenweide te voorzien. Het zal “bekeken worden” … wij zullen het opvolgen!
 • De gemeente bevestigde op vraag van NPE raadslid Nathalie Delmotte dat er inspanningen worden geleverd om mensen bij te staan bij het installeren van of het bekomen van een COVID safe ticket.
 • ‼️ Onze sporthal moest in februari van 2019 opnieuw elektrisch gekeurd worden. Is immers verplicht om de 5 jaar.
  Dit werd nagelaten … een flater van jewelste!
  Zo bleef onze sporthal 2 jaar in gebruik zonder elektrisch keuring. Een groot risico voor onze gemeente en ook de gebruikers van onze gemeentelijke sporthal!!
  Wat ons betreft een grove nalatigheid die niet door de beugel kan!
Een uitgebreide versie van onze variapunten kan je terugvinden via deze link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 08/11/2021

Artikel HLN: Oppositie hekelt meerkost voor heraanleg voetpaden Schuiferskapellestraat : “De helft duurder uitgevallen dan gepland”

Artikel KW: Hoogspanningsdossier haalt ook Pittemse gemeenteraad

Artikel HLN: Elektriciteit sporthal werd pas twee jaar na verstrijken wettelijke termijn opnieuw gekeurd


 • 04/10/2021 

Gemeenteraad maandag 04 oktober 2021

Voor het eerst sedert meer dan anderhalf jaar vond de gemeenteraad weer plaats in de raadszaal van ons gemeentehuis. Een blij en warm weerzien met het hart van onze gemeentelijke democratie. Zoals steeds brachten we als oppositiepartij terug een aantal punten op gemeenteraad die onze inwoners aanbelangen. Onze standpunten kan je via deze link nalezen:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 04/10/2021

 • Er werd door raadslid Renzo Callant aangedrongen om goed na te denken over de aanleg van parking in de Joris Wybostraat ter hoogte van onze lokale basisschool. Goeie doordachte keuzes maken met vooral oog voor al dan niet de gevolgen in de omringende straten.
 • De restauratie van de Plaatsmolen is een dossier dat reeds jaren aansleept. We wilden met zicht op het nakende afscheid van schepen Paul Lambrecht, die al die tijd bezieler is geweest van dit project, hier nog eens extra de aandacht op vestigen.
 • Een goeie communicatie vanuit de gemeente blijft voor NPE één van onze speerpunten. Fractieleider Christophe Vancoillie drong hierbij nog eens aan bij het schepencollege om 'beter' te doen.
 • Bij de laatste elektrische keuring van onze sporthal werden heel wat inbreuken vastgesteld. Er werden garanties gevraagd aan de bevoegde schepen dat onze sporthal veilig is en blijft voor al onze sporters die er gebruik van maken.

Artikel KW: Een veilige schoolomgeving haalt opnieuw Pittemse gemeenteraad

Artikel HLN: Na zeven jaar eindelijk groen licht voor afwerking Plaatsmolen: “Altijd kregen we te horen dat andere molens dringender waren”

Artikel Nieuwsblad: Jarenlang werd verdere restauratie van zeldzame molen om bizarre reden geweigerd, nu is er eindelijk goedkeuring


 • 06/09/2021 

Gemeenteraad maandag 06 september 2021

Op maandag 6 september vond de eerste gemeenteraad na de zomervakantie van 2021 plaats. Onze aangehaalde punten op deze gemeenteraad kun je terugvinden via volgende link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 06/09/2021
Kort samengevat:

 • De voltallige gemeenteraad keurde het burgemeesterscovenant 2030 en het lokale energie- en klimaatpact goed. Dit allemaal om lokale maatregelen te treffen om de de klimaatopwarming tegen te gaan. NPE vroeg en kreeg hierbij garanties dat dit geen financiële gevolgen zal hebben voor onze gemeente en onze inwoners.
 • Raadslid Rik Gelaude trok fel van leer tegen de blijvende en extreme geurhinder/stank afkomstig van AM-Power in Egem. We willen dat onze gemeente alles op alles zet om hiervoor een oplossing te vinden.
 • Raadslid Renzo Callant wees nog eens op de onveilige verkeerssituatie op de hoek van de Egemstraat - Kokerstraat
 • Raadslid Andres Vandewalle deed een warme oproep om vanuit de gemeente CO2 meters ter beschikking te stellen van onze scholen in PIttem en Egem.
 • Fractieleider Christophe Vancoillie deed een oproep om onze gemeentelijke diensten terug volledig open te houden en niet enkel op afspraak.
 • Raadslid Kaat De Waele vroeg het college om in te gaan op een voorstel om de expo “geheimen van de Noordzee - een verborgen geschiedenis onder water” naar onze gemeente te halen
 • Raadslid Renzo Callant vroeg duidelijkheid omtrent de reglementering voor het huren van onze gemeentelijke zalen ten gevolge van de coronacrisis.
 • Fractieleider Christophe Vancoillie drong nog eens aan op betere communicatie en sneller handelen als er zich problemen voordoen ten gevolge van openbare werken.

Artikel HLN: Opnieuw klachten over geurhinder van AMpower

Artikel KW: Openingsuren gemeentehuis halen Pittemse gemeenteraad

Artikel HLN: Mobiliteitscoach moet verkeersknopen helpen ontwarren


 • 05/07/2021 

Gemeenteraad maandag 05 juli 2021

Onze aangehaalde punten op de gemeenteraad van juli kun je terugvinden via volgende link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 05/07/2021
De meest opmerkelijke zaken:

 • Raadslid Andres Vandewalle deed nog eens een oproep om gratis lessen EHBO en reanimatie te voorzien voor alle verenigingen, scholen en personen en hen hiervoor ook te stimuleren.
 • Duidelijke straatnaamborden kunnen in noodgevallen levens redden dus deed raadslid Renzo Callant nog eens een oproep om deze voor gans onze gemeente in orde te brengen.
 • Het altijd live en online streamen van de gemeenteraden, voorgesteld door raadslid Christophe Vancoillie, werd door de CD&V fractie van tafel geveegd als zijnde te duur en praktisch niet haalbaar. Onjuist volgens ons. Transparantie en openbaarheid van bestuur zijn duidelijk geen doelstellingen van de huidige meerderheid.
 • Verder stelden we nog verschillende vragen omtrent de status van het mobiliteitsplan, onderhoud van de wegbermen, nieuwe sportsite en de beloofde nieuwe padelterreinen.
 • En nog dit, dat verschillende verenigingen al jaren vragende partij zijn voor een deftige WiFi verbinding in het buurthuis van Egem, is blijkbaar normaal. Dit zou te wijten zijn aan “problemen met de straalverbinding” … ‘t ja … We blijven het opvolgen! Dit moet zo snel mogelijk opgelost worden.

Artikel KW: NieuwPittemEgem wil inzetten op EHBO-cursussen

Artikel HLN: Werken in Oostwijk duren langer dan voorzien

Artikel HLN: Voorlopig geen livestream van gemeenteraad in Pittem

Artikel HLN: Oppositie breekt lans voor duidelijkere straatnaamborden

Artikel KW: Duidelijke straatnaamborden kunnen van levensbelang zijn: “Goede inventaris in Pittem is nodig”


 • Andres Vandewalle 
 • 15/06/2021 

NPE Voorstel: Ondersteuning bij lessen reanimatie en EHBO

Na het voorval met de Deense voetbal-international Christian Eriksen op het EK is het meer dan ooit het moment om er ons bewust van te zijn dat wij allemaal wel degelijk levens kunnen redden!
Het volledige voorstel kan je via volgende link terugvinden:
Voorstel ondersteuning lessen reanimatie en EHBO


 • 07/06/2021 

Gemeenteraad maandag 07 juni 2021

De gemeenteraad van juni was een bewogen gemeenteraad waarbij de CD&V-fractie eenzijdig een aanpassing van het huishoudelijk reglement door duwde die ons als oppositie probeert te ondermijnen en muilkorven!
Dit, volledig in strijd met artikel 31 van het decreet lokaal bestuur.
Dit artikel zegt letterlijk:

"De gemeenteraadsleden hebben het recht aan de burgemeester en aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid, is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist."

Maar, we zullen ons als oppositie nooit laten ondermijnen in onze taak om kritisch te zijn, in onze taak om voorstellen te doen, in onze taak om een debat, open en transparant voor alle inwoners te voeren.
Hier nog eens 'de puntjes op de i':
 • De essentie van gans de discussie wordt bewust verzwegen. Dergelijke beslissingen neem je samen mét akkoord van ‘beide’ fracties.
 • Voor een inhoudelijke discussie moet je met twee zijn, blijkbaar zijn ze ons vergeten uitnodigen dan?!
 • Het verplicht vooraf doorsturen van mondelinge en schriftelijke vragen is in overtreding van art.31 van het decreet lokaal bestuur die stelt dat voor het stellen van een vraag geen toegelicht voorstel meer is vereist.
 • Dat op alle agendapunten onbeperkt vragen kunnen gesteld worden en dat wij als oppositie ook punten mogen toevoegen aan de agenda is een wettelijke vereiste! Dit zou er nog aan tekort zijn, stel je voor…
 • Als een ploeg die al 45 jaar aan de macht is éénzijdig gaat bepalen wat een beperking is voor de oppositie en wat niet, dan spreek je niet langer van een democratie.
 • Men kan bij de meerderheid geen onderscheid maken tussen keiharde kritiek en persoonlijke verwijten. Jammer.
Hierna de links naar onze tussenkomsten op de ocmw- en gemeenteraad:
Tussenkomst fractieleider Christophe Vancoillie in de OCMW-Raad
Tussenkomst fractieleider Christophe Vancoillie in de gemeenteraad
Slotpleidooi fractieleider Christophe Vancoillie tijdens varia in de gemeenteraad

Artikel HLN: Oppositiepartij Nieuw Pittem-Egem razend dat variapunten straks vooraf schriftelijk ingediend moeten worden

Artikel HLN: Flinke discussie over vooraf indienen van variapunten op gemeenteraad: “De burgers die de zitting meevolgen of nadien de kranten lezen verdienen volledige informatie”

Artikel KW: Pittemse oppositie voelt zich monddood gemaakt tijdens gemeenteraad


 • 03/05/2021 

Gemeenteraad maandag 03 mei 2021

De gemeenteraad van mei had diverse interessante punten, aangevuld door onze NPE variapunten.
Onze variapunten kun je terugvinden via volgende link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 03/05/2021

 • Ingewikkelde materie volgens de burgemeester. Klaar en simpel volgens NPE, alle Gaselwest-gemeenten, waaronder dus ook onze gemeente betalen een stuk meer voor het netbeheer. Onze boodschap ook heel duidelijk, Gaselwest onder druk zetten en oproepen om die tarieven te verlagen. Minder dividenden voor de gemeente, ja, dat komt er sowieso van de komende jaren. Maar dan zij het zo, liever een eerlijke prijs voor onze inwoners! Gaat toch over een bedrag van meer dan 200 euro per gezin.
 • Extra bedrag voorzien voor nieuwe initiatieven die het sociale vrijetijdsleven stimuleren. Top! Hebben we dan ook met onze volledige fractie mee goedgekeurd. Alleen hopen we dat voor wie beroep wil doen op die 250€ subsidie, de procedure niet 'te' ingewikkeld is.
 • Principieel akkoord tot in concessie geven van terreinen voor Padel juichen wij toe en hebben we ook met onze volledige fractie mee goedgekeurd. Dit zal vele liefhebbers in Pittem en Egem tevreden stemmen.
 • (NPE variapunt Bart Verhelle) - Wij willen als NPE zeker meewerken aan initiatieven omtrent het plattelandsprogramma van 'leader midden West-Vlaanderen'. Vooral gezien er vanuit de huidige meerderheid nog geen nieuwe initiatieven voor de komende periode zijn uitgewerkt.
 • (NPE variapunt Renzo Callant) - Verkaveling Plaatsmolenweg. Ons gemeentebestuur blijft maar refereren naar de watertoets en de meer dan wettelijk nodige buffering. Wij spelen liever op zeker! Vooral gezien het verleden en de enorme schade, ook op menselijk vlak, die daar is aangericht door de zware overstromingen. Dit gaat hier niet over cijfers, berekeningen, studies, enz., dit gaat over mensen.
 • (NPE variapunt Kaat De Waele) - De enorm dure huurcontracten van de kantoren die IZI wonen wil betrekken, 12.000 euro zijn een echt schande! Punt andere lijn. Dit werd heel erg goed verwoord door raadslid Kaat De Waele. Hopelijk worden de nodige stappen gezet, om deze beslissing van de raad van bestuur, die hoofdzakelijk bestaat uit CD&V bestuurders, ongedaan te maken. Dit hoort niet voor een sociale huisvestingsmaatschappij waarvan de corebusiness opkomen is voor de sociaal zwakken.
 • (NPE variapunt Christophe Vancoillie) - Opening terrassen - NPE dringt aan op voldoende ondersteuning van onze lokale horecazaken en steunt, waar het kan, de goedkeuring van diverse uitbreidingen van bestaande terrassen.
 • (NPE variapunt Andres Vandewalle) - Kunstgrasveld, komt het er, of komt het er niet. Goedgekeurd op de gemeenteraad maar toch nog even afwachten of het budgettair mogelijk is. We houden dit dossier nauwlettend in de gaten. Vooral omdat er in het verleden al veel te veel fouten zijn gebeurd omtrent de sportsite

Artikel HLN: Oppositie blijft bezorgd over nieuwe verkaveling Plaatsmolenweg, gemeentebestuur verzekert dat waterbuffering ruim voldoende is

Artikel Nieuwsblad: Meerderheid sust oppositie: Nieuwe woonwijk zal geen waterellende veroorzaken

Artikel KW: Nieuwe verkaveling is voer voor discussie op Pittemse gemeenteraad

Artikel HLN: Ook Pittemse oppositie hekelt te dure kantoren IZI Wonen


 • 12/04/2021 

Gemeenteraad maandag 12 april 2021

NieuwPittemEgem slaagde erin, met een 8-tal eigen variapunten, om terug voor wat kleur en inhoud te geven aan de gemeenteraad van april.
Zaken die echt van belang zijn voor onze inwoners, die onze inwoners bezig houden.
Je kan ze allemaal terugvinden via volgende link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 12/04/2021
Kort samengevat:

 • Andres Vandewalle vroeg een uitgebreide toelichting over de plannen om een nieuwe sporthal te bouwen en de sportsite te vernieuwen.
 • Onze jeugdbewegingen staan vanwege de geldende coronaregels regelmatig eens letterlijk in de kou (en de regen). Mogelijke oplossingen worden van tafel geveegd. Schuld van de hogere overheid die vindt dat een open tent, toch toe kan ...
  Andres kon de burgemeester overtuigen om het nog eens aan te kaarten bij volgend overleg.
 • Nathalie Delmotte vroeg meer uitleg omtrent de sterretjesweide die in aanleg is.
 • Kaat Dewaele informeerde omtrent de stand van zaken inzage het toekennen van eretekens aan gewezen mandatarissen
 • Door de werken aan het kruispunt aan de Rysselendemolen komt heel wat sluipverkeer op onze landelijke en centrumwegen terecht. Kaat uitte haar bezorgdheid en vroeg ons gemeentebestuur om dit nauwlettend op te volgen en actie te ondernemen.
 • Renzo Callant vroeg via een heel uitgebreid punt naar de mogelijkheid om het Broeders Maristen parkje op te waarderen en te zorgen voor meer gezellige groene zones. Was het een smoes van de burgemeester of echt, er zijn zowaar plannen voor een “Smoezenpark”.
 • Christophe Vancoillie vroeg naar meer transparantie m.b.t. het samenstellen van de reservelijsten voor het Vaccinatiecentrum Tielt.
 • Raar dat hét thema dat veel van onze inwoners beroert, de plannen om windmolens te plaatsen langsheen de N37 in Pittem nauwelijks aan bod komt in de gemeenteraad. Christophe vond dat het tijd was om ook hier meer transparant te zijn naar de verkozen raadsleden toe en bracht het punt op de agenda.

Artikel HLN: Cafetaria en nieuwe kleedkamers van oude sporthal worden wellicht behouden

Artikel Nieuwsblad: Cafetaria sporthal blijft misschien behouden, ondanks bouw nieuw complex

Artikel KW: Vernieuwing Pittemse sportsite blijft gemeenteraad beroeren

Artikel HLN: Oppositie wil open tenten om jeugdbewegingen droog te houden

Artikel Nieuwsblad: Jeugdbewegingen mogen niet onder open tenten schuilen

Artikel HLN: Meer zwaar verkeer in Tieltstraat: burgemeester wil hard optreden tegen overtreders

Artikel Nieuwsblad: Strengere controles om verkeershinder op en rond Ringlaan in goede banen te leiden

Artikel HLN: Broeders Maristenpark krijgt ‘Smoestuin’

Artikel Nieuwsblad: Burgemeester wil smoestuintjes inrichten: plekjes in het groen voor goed boek of klein optreden


 • 01/03/2021 

Gemeenteraad maandag 1 maart 2021

Opnieuw een korte gemeenteraad (en ocmw-raad) op 1 maart die wat meer inhoud kreeg door tal van varia-punten aangebracht door NieuwPittemEgem.
Je kan onze op de gemeenteraad besproken variapunten terugvinden via de volgende link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 01/03/2021
We sommen hieronder de belangrijkste punten nog eens op.

 • Raadslid Renzo Callant haalde nog eens de problematiek aan van het vele zwerfvuil dat onze wegen, grachten en beken ontsiert. Schepen Paul Lambrecht maakte in zijn betoog duidelijk dat de gemeente eigenlijk al heel wat doet. Bij NPE vinden we dat dit veel beter kan, bewijs ervan kan je vinden als je gaat wandelen in onze mooie gemeente.
 • Raadslid Andres Vandewalle deed een oproep om het verslag van het schepencollege transparanter te maken voor de raadsleden. Terecht zo bleek uit het punt over de omgevingsvergunning voor het bedrijf AM-Power gevestigd aan de kleiputten in Egem. Jammer dat het antwoord van de burgemeester onbeduidend was t.o.v. dit heel goed geargumenteerde punt.
 • Raadslid Nathalie Delmotte informeerde naar het onderzoek 'CurieuzeNeuzen in de Tuin'. Bij het bestuur was er verwarring of we nu al ingeschreven waren of niet. Nathalie hielp hen een handje door dit te verduidelijken.
 • Raadslid en NPE fractieleider Christophe Vancoillie bracht nog volgende 4 variapunten aan bod:
  • Er werd geïnformeerd naar een mogelijk monitorentekort tijdens de speelpleinwerking in onze gemeente. Schepen Annick Debonné kon bevestigen dat er momenteel geen direct tekort is, maar dat ze de situatie nauwlettend opvolgen.
  • NPE vroeg zich af of de gemeente een visie heeft omtrent het plaatsen van laadpalen (voor elektrische wagens). Een echte visie is er blijkbaar niet, maar onze gemeente heeft zich ingeschreven voor een uitrol volgens Fluvius. Bij grote openbare werken, zo wordt beloofd, zal telkens gekeken kijken of er laadpalen kunnen geplaatst worden.
  • Het parkeerbeleid aan de gemeentelijke basisschool in Pittem werd, nog maar eens, aan de kaak gesteld. Het is enerzijds wachten op de mobiliteitsnota waar dit probleem zou worden aangepakt, datum oplevering hiervan ... onzeker. De conclusie van NPE. Het werd tijdens deze raad nog maar eens pijnlijk duidelijk dat er een groot verschil is tussen "een nota" opgesteld door de CD&V en hun daadwerkelijke beleid.
  • Tenslotte werd er een oproep gedaan om de gemeenteraad terug live te streamen zodat onze inwoners die van thuis uit kunnen volgen. Onze burgemeester ziet het zitten, indien het technisch mogelijk is. Natuurlijk is dit technisch mogelijk! We volgen het van heel nabij op.

Artikel HLN: Oppositie betreurt dat er geen zwerfvuilactie is

Artikel HLN: Straks parking op grasveld aan basisschool PIT?

Artikel Nieuwsblad: Dringend gezocht: meer parkeerplaatsen in schoolomgeving

Artikel KW: Pittemse gemeenteraad buigt zich eens te meer over een veilige schoolomgeving

Artikel HLN: Oppositie pleit voor livestream gemeenteraad, meerderheid ook te vinden voor het idee


 • 01/02/2021 

Gemeenteraad maandag 1 februari 2021

Een korte gemeenteraad op 1 februari die wat meer inhoud kreeg door tal van varia-punten aangebracht door NieuwPittemEgem. Je kan onze op de gemeenteraad besproken variapunten terugvinden via de volgende link: Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 01/02/2021
Wij blijven streven naar transparantie van bestuur, betere communicatie en uiteindelijk een beter bestuur voor onze inwoners. Hieronder een overzicht van de door ons aangebrachte punten:

 • Is het verantwoord om de gemeenteraad opnieuw te laten doorgaan in de Magneet met de fysieke aanwezigheid van ons allen?
 • Subsidiereglement schoolzwemmen
 • Voetpaden heraanleggen: welke prioriteit?
 • Covid-19
 • Pittemse Coronabon
 • Hoe zit het met de wachtlijsten voor het WZC? Moeten die niet openbaar zijn?
 • Kleiputten Egem

Artikel HLN: Fysieke gemeenteraad stuit op weerstand bij oppositie

Artikel Nieuwsblad: Gemeenteraad in De Magneet lokt kritiek uit

Artikel HLN: Zwembad Wingene voert prijsverhoging door, Pittemse scholen zoeken alternatief

Artikel Nieuwsblad: Pittemse scholen betalen plots meer dan dubbele voor zwembeurt in Wingene

Artikel KW: Schoolzwemmen wordt flink duurder voor Pittemse kinderen

Focus-WTV: Prijs schoolzwemmen plots X 3

Artikel HLN: Oppositie klaagt staat slechte staat voetpaden aan

Artikel Nieuwsblad: Voetpaden in slechte staat worden mondjesmaat heraangelegd

Artikel KW: Oppositie klaagt slechte staat Pittemse voetpaden aan

Artikel HLN: Bezorgdheid om geurhinder bij geplande komst nieuw natuurgebied bij kleiputten: “Overlast zal wandelaars weghouden”

Artikel Nieuwsblad: Oppositie wil stank rond Egemse kleiputten aanpakken


 • Christophe Vancoillie 
 • 18/01/2021 

Resultaten Zomerenquête Pittem-Egem 2020

Deze zomer lanceerden we voor de eerste maal onze zomerenquête die we tweejaarlijks zullen herhalen.
De resultaten van de enquête hebben we nu geanalyseerd.

Je kan die terugvinden via volgende link: Resultaten Zomerenquête 2020


 • 10/09/2020 

Ondersteuning van onze lokale verenigingen naar aanleiding van de corona-crisis

Toen we tijdens de gemeenteraad van maandag 7 september 2020, informeerden naar hoe onze gemeente de 59.222 euro extra steun van Vlaanderen bedoeld voor onze lokale verenigingen zou aanwenden, was onze verbazing groot.

Het schepencollege gaat immers uit van een 70/30 verdeling waarbij ze 70% zouden besteden aan cultuur waarbij de grootste hap naar onze bibliotheek zou gaan en de overige 30% tenslotte zou gelijk verdeeld worden, m.a.w. 15% naar de jeugdverenigingen en 15% naar de sportverenigingen.

Volgens onze burgemeester ligt deze verdeelsleutel vast maar wij als NieuwPittemEgem trekken dit in twijfel. Het laatste verslag van het schepencollege maakt ons daaromtrent ook niet veel wijzer want daar kunnen we enkel lezen dat het college de “mogelijke” besteding van het noodfonds zal bespreken en dat er eerst een overzicht zal gemaakt worden van de reeds gemaakte kosten voor deze crisis.

We besloten dan ook te informeren bij het Kabinet van Vlaamse Viceminister-president Bart Somers en daar klinkt het een stuk eenvoudiger. Daar zeggen ze dat de middelen niet geoormerkt zijn en dat ieder bestuur het verdeelt tussen cultuur, sport en jeugd zoals ze willen.
Als we daarnaast ook informeren bij het Kabinet van Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele krijgen we een gelijklopende uitleg. De middelen vanuit het Vlaamse noodfonds zijn niet geoormerkt wat dus wil zeggen dat de besteding ervan niet moet worden verantwoord en de besturen er ook niet specifiek over moeten rapporteren. De Vlaamse regering zal de besteding van de middelen wel monitoren, op basis van de reguliere digitale rapportering over de BBC-jaarrekeningen. Het uitgangspunt blijft echter de lokale autonomie en het vertrouwen in de lokale besturen. Dit betekent dus dat gemeenten, gelet op de specifieke noden op het terrein, hier allemaal anders mee zullen omgaan.

Dat onze burgemeester zich dus “wegsteekt” ander het feit als zou dit een vastgelegde verdeelsleutel (70/30) zijn van “bovenhand” lijkt ons dus hoogst onwaarschijnlijk.

Daarnaast willen we er als oppositie-partij ook op wijzen dat buiten gratis annulatie van gemeentelijke zalen en een tariefmindering van 50% voor het gebruik ervan, tot en met het einde van de coronacrisis, wel een erg mager pakket aan maatregelen is om onze lokale verenigingen te steunen!

Daarom stelt NieuwPittemEgem volgende maatregelen voor:

 • Een bonus van 100% op de werkingssubsidies (zoals uitbetaald in 2019) voor zowel jeugd, sport als cultuur.
 • Erkende verenigingen gratis gebruik laten maken van feestmateriaal, zalen, lokalen, terreinen en het sportcentrum tot het einde van de corona-crisis.
 • Na het “einde van de coronacrisis” een korting op de huur van zalen,gebouwen en terreinen voor onze verenigingen en dit tot het einde van deze legislatuur (2024)
 • Een coronafonds voor specifieke noden. Sommige verenigingen zullen zwaarder geïmpacteerd zijn dan andere en hier moeten we als gemeente kunnen op inspelen door middel van extra steun.


Persmededeling: Ondersteuning van onze lokale verenigingen naar aanleiding van de corona-crisis

Artikel HLN: Gemeente Pittem over verdeling coronanoodfonds: “We gaan eerst na wat noden zijn van verenigingen”


 • 29/08/2020 

Lionel Debever en Jeroen Delmotte zetten stap terug als gemeenteraadslid en worden vervangen door Nathalie Delmotte en Renzo Callant

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd Lionel mee aangetrokken als lijstduwer van onze toen nieuwe onafhankelijke lijst NieuwPittemEgem. Het enthousiasme van deze nieuwe jonge groep mensen, gecombineerd met een mix aan ervaring en hun gezamelijke verfrissende kijk op de politiek in Pittem sprak hem heel erg aan.

Lionel behaalde dan ook een heel mooi persoonlijk resultaat van meer dan 900 voorkeurstemmen en aarzelde geen moment om zijn zitje in de gemeenteraad op te nemen.

Gedurende zijn eerste werkjaar gaf hij mee vorm aan een stevige maar correcte oppositie.
De laatste maanden is echter gebleken dat de combinatie van zijn taken als gemeenteraadslid en zijn professionele uitdagingen als zaakvoerder van zijn bedrijf steeds moeilijker werd.

Lionel is een man van zijn woord dus als hij belooft zich 100% in te zetten voor zijn kiezers, dan wil hij voor niets minder gaan. Dit was echter niet langer mogelijk. Vandaar dat hij beslist een stap terug te zetten en plaats te ruimen voor nieuwe jonge krachten binnen NPE die wel de tijd en ruimte hebben om zich voor de volle 100% in te zetten.
Lionel zal zich echter wel, achter de schermen, blijven inzetten voor de partij NieuwPittemEgem en hun inzet voor een beter bestuur voor Pittem en Egem.
Hij wil bij deze ook zijn kiezers verzekeren dat hun bezorgdheden, overtuigingen en wensen nu volop zullen verdedigd worden door zijn opvolgers.

Samen met Lionel zal Jeroen Delmotte een stap terugzetten als gemeenteraadslid. Na zes jaar actief te zijn geweest als OCMW raadslid behaalde ook Jeroen tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen een heel mooi resultaat met meer dan 650 voorkeurstemmen.
Hij aarzelde eveneens geen moment om zijn mandaat op te nemen en wist zich het voorbije anderhalf jaar actief in te zetten in onze fractie en kwam verschillende keer tussenbeide om kritische vragen te stellen en onze standpunten te verdedigen in de gemeenteraad.

Concrete plannen om samen met zijn vriendin Aline Verhelle een eigen woonplaats te betrekken in Tielt deden ook hem nadenken over een op termijn verplichte uitstap uit te Pittemse gemeenteraad.
Om een vlotte opvolging te verzekeren, werd dan ook beslist om de stap terug nu al te zetten, samen met Lionel. Op die manier kan Jeroen de fakkel overdragen aan zijn zus Nathalie Delmotte die momenteel nog een mandaat uitoefent in het BCSD.

Zo komen we terecht bij de vervangers van Lionel en Jeroen. Enerzijds zal dus Nathalie het BCSD verlaten en gemeenteraadslid worden. Anderzijds zal Renzo Callant, eveneens nu nog actief in het BCSD, zijn functie daar opzeggen om gemeenteraadslid te worden.

We zijn ervan overtuigd dat zowel Nathalie als Renzo een absolute meerwaarde zullen betekenen namens NPE in de gemeenteraad. Beide kunnen reeds teren op hun ervaring in het BCSD en beide zijn ook reeds anderhalf jaar heel actief meewerkend in onze fractie vergaderingen. Hun drive en inzet zijn nu al een stimulans voor iedereen binnen onze partij. Het sterkt ons in de overtuiging dat zij de beste garantie zijn om onze kiezers en alle inwoners van Pittem, op de best mogelijke manier te blijven vertegenwoordigen.

Artikel HLN: Dubbele wissel bij gemeenteraadsleden NieuwPittemEgem
Artikel KW: Gemeenteraad in Pittem krijgt twee nieuwe gezichten
Artikel Nieuwsblad: NieuwPittemEgem vervangt twee raadsleden


 • Christophe Vancoillie 
 • 14/08/2020 

Zomerenquête Pittem-Egem 2020

We nodigen iedereen uit om onze "Zomerenquête Pittem-Egem 2020" in te vullen.

Hierin peilen we naar wat er leeft bij onze inwoners, hoe kijken zij naar onze gemeente.
Wat vinden zij goed, wat kan beter. Hoe zien zij onze toekomst.

We leggen de focus op mobiliteit en verkeersveiligheid, maar ook leefbaarheid, sport, vrije tijd en wonen komen aan bod. Verder peilen we ook naar de kiesintenties van onze inwoners. Wat we vooral willen weten, is wat de invloed is van de beslissing van de Vlaamse regering om de opkomstplicht in 2024 te schrappen.

Hoe meer mensen de bevraging invullen, hoe accurater de resultaten zullen zijn en hoe beter we daarop kunnen inspelen. De enquête is te vinden op deze link: Zomerenquête

Artikel HLN: Oppositiepartij NieuwPittemEgem houdt voortaan elke zomer een enquête


 • Renzo Callant 
 • 22/06/2020 

NieuwPittemEgem lanceert nieuw online handelsplatform 8740KoopLokaal.be

Om snel te kunnen inspelen op de strikte maatregelen tijdens de lockdown halverwege maart hadden we de homepagina van deze website omgebouwd tot een online digitaal platform voor onze lokale handelaars en ondernemingen.

Op die manier konden we hen steunen en met succes want eind mei hadden we reeds 782 'unieke' gebruikers.
Wij concludeerden dan ook dat dit een blijvende meerwaarde kon betekenen voor onze lokale ondernemers in Pittem en Egem. Uiteindelijk werd dan beslist om https://8740KoopLokaal.be te lanceren en dus ook los te koppelen van onze partij-politieke website.

Ga zeker eens een kijkje nemen op dit heel erg handige en gebruiksvriendelijke digitale handelsplatform.
Ondertussen is het platform ook opgenomen op de website van de gemeente.

Artikel HLN: NieuwPittemEgem lanceert nieuw online platform voor handelaars
Artikel Nieuwsblad: Lokale handelaars verzameld op 8740kooplokaal.be


 • 23/05/2020 

Post-Corona: voorstellen NieuwPittemEgem

We zien bij heel wat steden en gemeenten maatregelen die genomen worden om de impact van de coronacrisis te beperken.
Echter in Pittem is het niet duidelijk welke maatregelen er genomen worden.

We hebben prioritaire acties nodig op korte termijn en duurzame maatregelen op lange termijn,
na evaluatie van de impact op lokaal vlak en in functie van de bovenlokale maatregelen.

De ondersteuning kan op verschillende vlakken :

 • Ondersteuning van de economische heropleving
 • Ondersteuning van de kwetsbare personen en gezinnen
 • Ondersteuning van onze zorgsector
 • Ondersteuning van verenigingen, wijkcomités, Zotte Maandag-groepen en andere vrijetijdsorganisaties
Dit alles in afstemming met en uitvoering van de acties vastgelegd in het meerjarenplan.

U kan het detail van onze voorstellen online bekijken in volgende document: post-corona_voorstellen_23052020.pdf


 • 11/05/2020 

NieuwPittemEgem vraagt extra steun voor onze scholen

Vanaf volgende week gaan de scholen in onze gemeente opnieuw open voor een beperkt aantal leerjaren.
Het spreekt voor zich dat dit op organisatorisch vlak een titanenwerk is.

Onze gemeente engageerde zich reeds om ondermeer de Fontein en de jeugdlokalen ter beschikking te stellen voor noodopvang voor alle kleuters en voor de leerjaren die nog geen les krijgen.
Uitzonderlijke dank aan de jeugdverenigingen die zich hebben ingezet om hun jeugdlokalen "opvang-klaar" te maken!

Maar, er is ons inzien een veel grotere inspanning nodig van onze gemeente.
Onze voorstellen/adviezen:

 • Als één van de weinige gemeenten in de zone MidWest organiseert onze gemeente geen naschoolse opvang tijdens schooldagen.
  Nu meer dan ooit het moment om daar werk van te maken.
  Eventueel tijdelijk tot het einde van het schooljaar maar zeker ook te overwegen voor de toekomst.
 • Stel niet alleen de gebouwen ter beschikking maar zorg ook voor daadwerkelijke logistieke steun op alle vlakken.
  Er is namelijk nood aan zowat alles wat je kan bedenken.
 • Zowel de scholen als de extra beschikbare locaties moeten verschillende malen per dag ontsmet worden, elke dag gepoetst.
  We vragen dat onze gemeente ofwel een poetsdienst voorziet vanuit de gemeente ofwel de nodige middelen vrijmaakt zodat onze scholengemeenschap een poetsdienst kan inhuren.

Dit is niet zomaar een oproep, we dringen er als NieuwPittemEgem echt op aan om onze scholengemeenschap voor de volle 100% te steunen.
Dit in het belang van onze schoolgaande kinderen, voor de kwaliteit van ons onderwijs, voor de veiligheid van iedereen betrokken bij onze scholen.


 • 22/04/2020 

Mondmaskers voor ieder gezin in Pittem-Egem

Hierbij doen we vanuit NieuwPittemEgem een oproep naar ons gemeentebestuur om voor iedere inwoner in onze gemeente, een gratis mondmasker te voorzien.

Dit zodat iedereen hier gebruik kan van maken en er niemand uit de boot valt.
Op die manier motiveren we de mensen ook om zich maximaal te beschermen. Op die manier is iedereen reeds voorbereid op de dag dat we ons terug wat vrijer mogen bewegen en meer en meer handelszaken en andere terug kunnen opengaan.

We vragen ook om zo snel mogelijk actie te ondernemen gezien het feit dat meer en meer steden en gemeenten hieromtrent initiatieven nemen.


 • Christophe Vancoillie 
 • 07/04/2020 

Open brief aan de inwoners van Pittem en Egem

Vanuit NieuwPittemEgem wilden we al onze inwoners een hart onder de riem steken met een positieve boodschap in deze moeilijke tijden. Dit doen we via een open brief, die we verdeelden over Pittem en Egem.

U kan deze ook online bekijken via volgende link: openbrief_07042020.pdf


 • Renzo Callant 
 • 05/04/2020 

Persbericht Pittem-Egem : Winkel Lokaal

Veel handelaars hebben, verplicht door de overheid en voor ieder van onze gezondheid, hun normale activiteiten moeten stopzetten. We zien nu dat heel wat Pittemse en Egemse ondernemers terug, op soms heel creatieve wijze, hun activiteiten verder zetten of terug op starten. Ze doen dat dan ook rekening houdend met de huidige maatregelen.

Sedert vorige week hebben wij met NieuwPittemEgem onze website omgevormd naar een platform waarbij we die lokale handelaars verzamelen in een handig overzicht met een link naar de webstek van die handelaar.

Wij willen daarmee de lokale middenstand ondersteunen, maar ook de inwoners helpen om aan de nodige producten te komen. Online aankopen moeten niet altijd via de grote, soms buitenlandse, grote webshops gaan. Veel kan ook lokaal online aangekocht worden.
Bij heel wat initiatieven is het mogelijk om bestellingen te plaatsen, telefonisch, via mail of op de webshop van de handelaar. Heel wat handelaars zorgen er dan ook voor dat de producten op een veilige manier aan huis kunnen worden geleverd. Ondertussen zitten meer dan 40 handelaars in het overzicht en iedere dag komen er aanvragen bij om opgenomen te worden in het platform. We hebben een overzicht van de bakkers en slagers, maar ook van de hoeveslagers, hoevewinkels, automaten met voeding en ook takeaway initiatieven. Schoonheidssalons leveren hun producten, er kunnen bloemen en planten bekomen worden, drukwerk kan besteld worden en geschenken kunnen geleverd worden. Zelfs herstellingen aan fietsen, tuinmachines en auto's kunnen afgesproken worden.

We zijn er dan ook van overtuigd dat we, naarmate de crisis afzwakt, hier heel wat nieuwe initiatieven gaan kunnen aan toevoegen. Neem zeker een kijkje op : https://www.nieuwpittemegem.be

Pittemse en Egemse handelaars kunnen zich laten opnemen in de lijst via mail naar nieuwpittemegem@gmail.com.

Artikel HLN : NieuwPittemEgem bundelt aanbod Pittemse handelaars


 • 02/03/2020 

Verslag gemeenteraad 2 maart 2020

Volgende punten kreeg bijzondere aandacht van onze NPE gemeenteraadsleden:

We informeerden naar de procedure voor het aanstellen van een nieuwe Algemeen Directeur. Deze functie wordt vacant verklaard bij bevordering. Dit wil zeggen dat enkel personeelsleden, met de juiste kwalificaties (en dat zijn er 18), in aanmerking komen, mits kandidaatstelling, een schriftelijk proef en een mondeling examen voor een jury samengesteld door het college van Burgemeester en Schepenen. Wij willen er via onze vragen vooral op toezien dat alles correct en objectief verloopt.

Volgende variapunten werden zelf aangebracht door onze NPE-gemeenteraadsleden:

(Rik Gelaude) Een aantal "moeilijke" verkeerspunten werden nogmaals onder de aandacht gebracht.

 • Aan het kruispunt De Peerdekens komt er een verkeersspiegel bij.
 • De moeilijke verkeerssituatie ter hoogte van Egemkapelle zal behandeld worden in een projectcommissie.
(Andres Vandewalle) Sportsite Pittem
 • De grasmat van de voetbalpleinen zal begin mei worden heringezaaid.
 • Het blijft wachten op de resultaten van de studie die door de gemeente is besteld om te zien wat de mogelijkheden zijn voor het hernieuwen van de sportsite in Pittem.
(Christophe Vancoillie) Herbruikbare bekers
 • De gemeente zal zelf geen herbruikbare bekers uitlenen of verhuren. Ze rekenen daarvoor op externe partijen zoals bijvoorbeeld de brouwers.
 • Samen met de andere gemeenten wordt er gezocht naar duidelijkheid qua wetgeving omtrent herbruikbare bekers. Die is er nu duidelijkheid niet.


 • 30/12/2019 

Verslag gemeenteraad 30 december 2019

Op de laatste gemeenteraad van 2019 werd het meerjarenplan voor 2020-2025 voorgesteld.

Wij hebben als NieuwPittemEgem heel wat vraagtekens en punten van kritiek.

 • Tijdens de voorbije legislatuur werd slechts 47% van de vooropgestelde investeringen gerealiseerd. We hebben nu terug heel hard onze twijfels of zal uitgevoerd worden wat beloofd wordt.
 • Vooral omdat de CD&V meerderheid zich blijft wegsteken en te vaak de schuld bij anderen legt. (wat de Burgemeester in zijn repliek eigenlijk zonder het te willen moest toegeven)
 • Er is een totaal gebrek aan transparantie naar cijfers in het meerjarenplan, ook zijn veel zaken weinig concreet en heel vaag
Naast heel wat positieve intenties en plannen ontbreken volgens ons ook tal van zaken:
 • Nergens concrete investeringen en plannen voor Egem
 • Concrete extra inspanningen naar onderhoud en vernieuwen van wegen, fiets- en voetpaden bovenop of los van het mobiliteitsplan
 • Nergens plannen om een milieubeleidsplan op te stellen terwijl uit de enquete van de bevolking bleek dat de gemeente daar prioritair zou moeten op inzetten
 • Concrete plannen voor meer en eventueel slimme vuilnisbakken
 • Concrete plannen mbt communicatie, digitalisering en E-Loket
 • Een op termijn mogelijke herbestemming van het klooster
 • Concrete plannen voor het aantrekken van jonge gezinnen
 • Concrete plannen om de leegstand in winkels tegen te gaan
Samengevat: Terug een gemiste kans en vooral een duidelijk gebrek aan visie.

Artikel HLN : NieuwPittemEgem niet onder de indruk van meerjarenplan: "Groot Calimerogehalte"

Artikel KW : Oppositie plaatst heel wat vraagtekens bij het meerjarenplan in Pittem